x
Menu
Zhingwaak! Zhingwaak! Ingii-ikid, 
Weshki waabamag zhingwaak 
Dagoshinaan neyab, endanakiiyaan. 
Zhingwaak, zhingwaak nos sa! 
Azhigwa gidatisaanan 
Gaagige wezhaawashkozid.